Mali Ve İdari İşer Başkanlığı

HAKAN SEZER
İLÇE MALİ VE İDARİ İŞLER BAŞKANI

 • Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak,
 • Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 • Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak,
 • Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak,
 • Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak,
 • Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak,
 • İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı 118 Teşkilat İç Yönetmeliği sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
 • İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak, j. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak,
 • İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak,
 • Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak,
 • İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek, n. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek, o. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir. ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.
Menü