İlçe Genel Sekreterliği

ARİF YILMAZ
İLÇE SEKRETERİ

 • Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak,
 • İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek,
 • Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,
 • İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak,
 • İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak,
 • İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak,
 • Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak,
 • Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak,
 • Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak,
 • İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemek.
Menü